Comparteix:

Control avançat

Vehicles aeris no tripulats (UAVs)

L'àrea de control avançat del CER CS2AC-UPC engloba el disseny i la implementació digital de sistemes de control de processos complexes (generalment no lineals i distribuïts) sotmesos a restriccions de funcionament i que requereixen l'acompliment d'unes determinades prestacions de funcionament. El control avançat es beneficia dels avenços en computació i comunicacions per poder abordar el control de processos complexes. No obstant, la xarxes de comunicació poden introduir nous transitoris, interferències, imprecisions en les mesures que posen en risc l'estabilitat o les prestacions dels sistemes dinàmics controlats.

D'altra banda, les decisions d'enginyeria per el control de sistemes complexes es prenen habitualment sense disposar del complert assessorament de les eines teòriques i analítiques més recents que haurien de ser la clau per a l'aplicació de noves tècniques per a la presa de decisions. Un altre problema apareix quan la teoria no es capaç de donar solucions a problemes pràctics, habitualment aquesta dificultat es cobreix mitjançant la realització de extenses simulacions i/o assaigs experimentals, fet per el qual cal temps i recursos (un exemple són les aplicacions aeroespacials).  Hi ha molt poques, gairebé cap aplicació, on la teoria "s'acobla" perfectament amb l'aplicació real, sense necessitat de modificacions o retocs. Així mateix, aquesta dificultat és més important com més crítiques són les aplicacions, les quals poden derivar en situacions de perill o de costos descomunals (cas de les plantes nuclears). D'altra banda, aquestes dificultats són les que empeny el motor de la recerca aplicada, que manté ocupats tant a teòrics com a pràctics de diverses àrees de l'Enginyeria.

Com a resum els objectius que aquest àmbit es planteja resoldre el CER CS2AC-UPC són:

  • la resolució de problemes pràctics de certa complexitat, i
  • la generació (i possible solució) de noves formulacions teòriques sorgides de la pràctica.
Concretament, des del centre de recerca s'està treballant per donar resposta al control dels processos reals: