Comparteix:

Gestió òptima de sistemes de gran escala


Network
La teoria de control aplicada als sistemes de gran escala presenta nous reptes degut a la gran dimensió de les plantes i la seva estructura. L'objectiu a aconseguir amb els mètodes de control aplicats a  aquest tipus de sistemes és obtenir solucions amb un raonable esforç en el modelatge, disseny i implementació del controlador.
Aquest sistemes es caracteritzen per disposar d'un gran nombre de components que treballen de forma coordinada (la majoria de forma remota), moltes vegades distribuïts al llarg d'una superfície àmplia, i en els quals els recursos són limitats. Com a objectiu de control d'aquests sistemes, a part de garantir que cada component del procés treballi adequadament segons unes condicions predefinides, es requerix planifica l'estratègia de funcionament per tal de que en funció dels recursos disponibles es pugui complir amb unes determinades demandes. Aquest és per exemple el cas dels sistemes de distribució d'aigua o recursos hidràulics d'una conca.

Per donar solució a aquest problemes, el grup de recerca té plantejades tres línies de treball en aquest àmbit:


El CER CS2AC-UPC ha estat treballant en diversos projectes a on s'ha aplicat el control MPC a sistemes de gran escala, en particular en l'àmbit de l'aigua: 

  • PLIO/SOSTAQUA/WIDE: aplicació a les xarxes d'aigua potable
  • CORAL/OPTIMAR: aplicació a xarxes de clavegueram
  • GERHYCO/PREDO/HIDROPTIM: aplicació a sistemes de rec

Com a resultat d'aquests projectes s'han desenvolupat diverses eines de software que permeten implementar en temps real el control MPC.