Vés al contingut (premeu Retorn)

GEPREDO

Gestió predictiva dels recursos d'aigua. Aplicació al cas de les conques pirenaiques Durada: 2007-2008
CTP.jpg

OBJECTIUS

El projecte ha abordat les següents problemàtiques:
    - La millora dels models de predicció d’aigua a les conques.
    - Mètodes de gestió predictiva de recursos de les conques pirenaiques.
    - Fiabilització dels mètodes de gestió mitjançant la diagnosi de fallades
    - I, avaluació dels mètodes proposats sobre diferents benchmarks/demostradors

CANAL1.gif
.

RESUM

El projecte ha abordat amb èxit la problemàtica de generar models per la predicció de pluges, demandes i conversió de la intensitat de pluja en cabals d’aigua i d’altre part, s’han definit algorismes de validació de dades que permeten detectar dades errònies i corregir-les si és el cas, de forma que les dades que s’utilitzen com entrada dels models siguin dades fiables. I posteriorment, el projecte ha tingut com a principal objectiu desenvolupar un benchmark que simula una de les conques pirenaiques per tal de poder avaluar mètodes de gestió predictiva. Per assolir aquest objectiu s’ha hagut de calibrar els models de predicció d’aigua de la conca d’estudi i s’ha dissenyat un controlador predictiu que assegura un cabal ecològic en tota la conca. Els resultats seràn presentants en el congrés de la “International Water Association - Instruments, Control and Automation” del 2009 en Australia.

Per a la consecució dels objectius s’han realitzat 7 reunions de treball: Tarbes (3), San Sebastià (2), Terrassa (1) i Saragossa (1). El projecte ha tingut una durada de 2 anys i ha donat com producció científica del grup SAC de la UPC 10 publicacions en revistes internacionals, 13 ponències a congressos internacionals, 2 capítols de llibre i 1 tesis doctoral.

Amb motiu de la Exposició Universal del Aigua de Zaragoza, s'ha organitzat una reunió oberta de presentació dels resultats del projecte CTP a la qual van assistir, a part de les institucions participants en el projecte, membres de la Universitat de Zaragoza i de la Confederació Hidrografica del Ebre. Aquesta reunió ha permés profunditzar en el coneixement mutu de les experiencies dels diferents participants i han servit per programar un nou projecte de recerca conjunt de les institucions del projecte CTP GEPREDO i de dos noves institucions de la regió d'Aragó.
Publicacions més destacades
Charbonnaud P, Quevedo J, Hurand P, Troyas X, (2007), Validation et correction de données, optimisation des ressources et supervision des réseaux hydrographiques, Revista Houille Blance-Revue Internationale de l'Eau; ISSN 0018-6368, Volumen: 1, 1r. Trimestre, págs. 78-85, Francia. <DOI: 10.1051/lhb:2007011>

C. Ocampo-Martínez, A. Ingimundarson, V. Puig, and J. Quevedo. Objective prioritization using lexicographic minimizers for MPC of sewer networks. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 16(1):113-121, January 2008. <10.1109/TCST.2007.899741>

C. Ocampo-Martínez, P. Guerra, V. Puig and J. Quevedo, (2007), Actuator fault-tolerance evaluation of linear constrained model predictive control using zonotope-based set computations, Journal of Systems& Control Engineering, 221(6):915-926. <DOI: 10.1243/09596518JSCE340>

Puig V, Witczak M, Nejjari F, Quevedo J, Korbicz J, (2007), A GMDH neural network-based approach to passive robust fault detection using a constraint satisfaction backward test, Enginnering Application of Artificial Intelligence, vol. 20(7), pp. 886-897. <http://dx.doi.org/10.1016/j.engappai.2006.12.005>

Sarrate, R.; Aguilar, J.; Nejjari, F. (2007), Event-based Process Monitoring, Engineering applications of artificial intelligence. Vol. 20(8), pp. 1152-1162. <http://dx.doi.org/10.1016/j.engappai.2007.02.008>

Puig, V.; Saludes, J.; Quevedo, J. (2008), Simulation of discrete linear time-invariant fuzzy dynamic systems, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 159(7), pp. 787-803. <http://dx.doi.org/10.1016/j.fss.2007.11.009>

Sánchez Peña R., Bolea Y., Puig V. (2009), MIMO Smith Predictor: Global and Structured Robust performance Analysis, Journal of Process Control, Vol. 19(1), pp. 163-177. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jprocont.2007.12.004>Amb el suport de:

PREGO_esponsor.jpg