Vés al contingut (premeu Retorn)

PREGO

Mètodes predictius de gestió multi-criteri de sistemes hidrogràfics i d'ajuda a la decisió en situacions de crisi d'aigua al massís pirenaic. Durada: 2009-2010
CTP.jpg

OBJECTIUS

El projecte PREGO és un projecte hispano-francès que tracte de desenvolupar i aplicar mètodes predictius de gestió multi-criteri de sistemes hidrogràfics amb la finalitat de proporcionar una ajuda a la decisió en situacions de crisis d'aigua en el massís pirinenc.

Els objectius del projecte són:
  Modelització del flux combinat amb els aports i les extraccions per una simulació compatible amb l'horitzó de gestió.
  Modelització de situacions de crisis: creixement o mancança de recursos.
  Coherència de dades i diagnòstic de l'estat de la xarxa hidràulica
  Gestió de grans xarxes amb subsistemes hidrogràfics gestionats i no gestionats
  Impacte d'una situació de crisi en un subsistema sobre la gestió global de la xarxa
  Gestió de la crisi i ajuda a la decisió
  Aplicació a les xarxes hidrogràfiques dels Pirineus


.

RESUM

La millora de la gestió de l'aigua de la conca pirinenca mitjançant el desenvolupament de treballs de recerca i la seva transferència té un impacte econòmic, social i medi ambiental real. Per aquest motiu és primordial proposar un conjunt de mètodes que permetin assegurar una gestió predictiva dels recursos hídrics per garantir millor la satisfacció dels usos lligats a l'activitat humana creixent. La demanda d'aigua al Pirineu està d'una part lligada al rec agrícola i d'altre part a la re-alimentació dels rius per diluir els afluents, mantenir els ambients aquàtics en bon estat ecològic, com demana la Directiva Marc Europeu (DCE) i subministrar aigua potable. Les xarxes de sensors i actuadors teledirigits permeten conèixer en temps real els caudals, els nivell, la qualitat de l'aigua, etc., i així poder controlar a distància les captacions, vàlvules, de forma centralitzada o distribuïda.

Aquest projecte tractarà doncs d’una gestió multi nivell del recursos, posant en joc els aspectes de presa de decisions a curt i mitja termini als quals cal adaptar-se per les fluctuacions de l'oferta i la demanda. Però per ser predictiu, un mètode de gestió ha disposar de coneixement de l'estat dels recursos i satisfer la demanda en funció dels contractes de consum establerts i de les previsions de les extraccions i de les aportacions. L'anticipació i la reacció han d'estar combinades per assegurar una gestió adequada de l'aigua. El control d'aquests recursos hidrogràfics requereix el desenvolupament de models dinàmics representatius del comportament dels sistemes hidràulics en superfície lliure, tal com rius i canals, en presència d'aportacions degut a pluges i de consums industrials, agrícoles o d'aigua potable. És possible gràcies a les eines de simulació visualitzar la incidència d'un model de gestió. Conseqüentment, els escenaris de gestió poden ser establerts a priori per definir els plans d'acció principalment en cas de crisis com una disminució dels recursos o un esdeveniment de pluja sobtada, violenta i localitzada sobre una part de la conca. Amb aquesta finalitat diferents nivells de crisis es podran considerar.esquema_prego.jpg
Esquema conceptual del projecte PREGO

Publicacions més destacades
E. Duviella, V. Puig, P. Charbonnaud, J. Quevedo, F.J. Carrillo, T. Escobet (2010). Supervised Gain-scheduling Multi-model vs LPV IMC of Open-Channel Systems for Large Operating Conditions. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. <doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000219>

Puig, V., Ocamp, C (2010). Piece-wise linear functions-based model predictive control of large-scale sewage systems. Control Theory & Applications, IET , vol.4, no.9, pp.1581-1593. <doi: 10.1049/iet-cta.2009.0206>

Ocampo-Martínez, C., Fambrini, V., Barcelli, D., Puig, V. (2010). Model Predictive Control of Drinking Water Networks: A Hierarchical and Decentralized Approach. ACC 2010 American Control Conference, Baltimore, USA, pp.3951-3956. URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5530643&isnumber=5530425

Javalera, V., Morcego, B., Puig, V. (2010). Negotiation and Learning in Distributed MPC of Large Scale Systems: the MPC Architecture. ACC 2010 American Control Conference. Baltimore, USA, pp. 3168-3173. URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5530986&isnumber=5530425

Javalera, V., Morcego, B., Puig, V. (2010). A Multi-Agent MPC Architecture for Distributed Large Scale Systems. ICAART International Conf. on Agents and Artificial Intelligence. Valencia. Spain.

Barcelli, D., Ocampo-Martínez, C., Puig, V. Bemporad, A. (2010). Model Predictive Control of Drinking Water Networks: A Hierarchical and Decentralized Approach. American Control Conference (ACC),  pp.3951-3956. URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5530643&isnumber=5530425.

Javalera, V., Morcego, B., Puig, V. (2010). Distributed MPC for large scale systems using agent-based reinforcement learning. IFAC symposium on Large Scale Complex Systems Theory and Applications, V. 9, Lille, France. <10.3182/20100712-3-FR-2020.00097>

R. Pérez, V. Puig, J. Pascual, J. Quevedo, E. Landeros, A. Peralta (2010). Leakage isolation using pressure sensitivity analysis in water distribution networks: Application to the Barcelona case study. IFAC symposium on Large Scale Complex Systems Theory and Application, Lille, France.


Amb el suport de:
GECOZI_esponsors.jpg